0755 159 959 | STRUCTURAL EUROTRAINING SRL contact@set.edu.eu

Cursuri autorizate sau Cursuri acreditate?

Deseori am întâlnit aceasta dilema la clienții noștri, deseori am văzut anunțuri de promovare folosind… ...

C are sunt diferențele între cursuri autorizate și cursuri acreditate?

Deseori am întâlnit aceasta dilema la clienții noștri, deseori am văzut anunțuri de promovare folosind cuvântul la întâmplare. Care credeți că e diferența?

Din punct de vedere gramatical sunt două sinonime, corect ar fi să putem folosi cursuri autorizate sau cursuri acreditate, fără a ne gândi că e vreo diferența, nu? Dar, din punct de vedere al unei convenții, a alegerii fiecărei instituții care guvernează autorizarea/acreditarea programelor de formare profesională, uzual spus cursuri, avem două situații. Astfel, la ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) – Ministerul Educației Naționale (MEN) și Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), se AUTORIZEAZĂ cursuri, iar la Ministerul Educației Naționale se ACREDITEAZA cursuri. Astfel, vom formula corect cursuri autorizate, pentru programele de formare autorizate la ANC, MEN și MMJS și cursuri acreditate, pentru programele de formare acreditate la MEN.

Cursuri autorizate ANC

ANC, MEN și MMJS autorizează programe de formare profesională pentru adulți, din orice segment de piață, cel mai mic nivel educațional acceptat, în acest moment, fiind minim 8 clase (se așteaptă posibilitatea de autoriza cursuri și pentru cei care au doar 4 clase), cu vârstă minimă de 16 ani. Cursurile autorizate pot fi cursuri de calificare, de specializare, de perfecționare. Eligibilitatea participantului este dată de nivelul minim educațional acceptat pentru fiecare curs autorizat în parte. La un curs poate participa oricine, indiferent de nivelul educational dobandit pana in acel moment, dar la finalizarea cursului, prin examen de absolvire, cei care indeplinesc condițiile educaționale minime ale cursului primesc Certificat de absovire sau Calificare ANC. Ceilalți participanți pot primi Diplome de participare, emise de furnizorul de formare. Toți participanții primesc aceeasi informație, difera forma diplomelor obtinute. Durata de autorizare este de 4 ani. După expirarea autorizației, furnizorul de formare poate opta pentru o nouă autorizație. În acest moment pot fi furnizori de formare: societăți comerciale care au COD CAEN 8559, asociații și fundații care au în domeniul de activitate furnizarea programelor de formare profesională, universități, organizații sindicale, alte instututii educaționale.

Cursurile autorizate ANC sunt autorizate pentru un anumit număr de ore. Diplomele, corect spus certificatele, pot fi Certificate de absolvire sau Certificate de calificare.

Autorizarea sau acreditarea unui curs se poate realiza numai ca persoană juridică, nu ca persoană fizică.

Site-ul ANC

Dosarul pentru autorizarea unui curs cuprinde: cerere de autorizare (Anexă 5), documentele de identificare a instituției care solicită autorizarea, certificat unic de înregistrare, hotărâre judecătorească, certificat constatator, act constitutiv, certificat fiscal ANAF, certificat fiscal Taxe și Impozite, dovadă de plata pentru autorizarea cursului (contra-valoarea a două salarii minime pe economie – la momentul depunerii dosarului de autorizat), fișa de autoevaluare (Anexă 1), dovada spații pentru desfășurarea cursurilor (pot aparține furnizorului de formare, sau pot fi închiriate), partea teoretică și partea practică, foto spații, autorizații PSI și sanitară pentru aceste spațîi, lista dotări pentru desfășurarea activității de training, lista formatorilor/traineri (minim doi), documente formatori (acord formator, CV – format europass, diplomă licență/master, certificate de absolvire Formator, alte certificate/diplome care să ateste specializarea pentru programul de formare care se dorește a fi autorizat), planul de pregătire, programa de pregătire (Anexă 2), modalități de evaluare (Anexă 3), cea mai recentă balanță contabila, cel mai recent bilanț contabil, standardul ocupațional al cursului autorizat ANC. Anexele se găsesc în metodologia de autorizare ANC. E nu doar obligatoriu, ci de preferat, să existe minim doi traineri, deoarece poate fi nevoie de back-up. Dacă e doar un trainer și acesta devine indisponibil, e foarte greu ca el să fie înlocuit în timp foarte scurt.

 

Despre Autorizare

Trainerii/formatorii se autorizează în acest dosar, dar se pot autoriza și pentru alte persoane juridice care autorizeza același curs sau alte cursuri pentru care aceștia sunt specializați. Pe piață există foarte multe persoane care dețin diplome de formatori. E bine să va asigurați că aceștia chiar au abilități și competențe legate de activitatea de training, nu sunt doar posesori de diplome, care stau pe un scaun și citesc suportul de curs. Noi, ca furnizor de formare, putem pune la dispoziția celor interesați cursul Formator și/sau worshopuri legate de aceasta specializare, dar și de comunicare, comunicarea eficientă fiind obligatorie la un trainer. Pentru a furniza cursul Formator, conform legislației, e suficient ca trainerul să dețină certificatul de absolvire ANC pentru acesta specializare. Pentru a furniza orice alt curs, trainerul trebuie să dețină dovadă că este specializat și pe tema cerută.

Dosarul se depune, cu nr de înregistrare, la Agenția de Prestații Sociale a Municipiului București, pentru solicitanții care au sediul social în București și la Agențiile județene pentru Prestații Sociale, biroul Formare, pentru solicitanții din țară. Timp de 4 ani furnizorul poate organiza cursul autorizat, in localitatea in care s-a autorizat sau in orice alta localitate din tara.
După obținerea autorizației, furnizorul de formare poate începe procedura de deschidere a cursului autorizat ANC. Documentul pentru deschiderea cursului se depune la agenția la care i s-a autorizat dosarul, cu minim 10 zile înainte de începerea desfășurării acestuia. Numărul maxim de cursanți participanti intr-o grupa este de 28, pentru pregătirea teoretică și de 14 x 2, pentru pregătirea practică. Pentru pregătirea practică se ține cont și de tipul cursului. Acolo unde practica o impune, se pot organiza grupe și de 4 – 5 cursanți, astfel încât activitatea practică să se poată desfășura eficient. La finalul fiecărui curs este obligatoriu un examen, examen care are loc în prezența a două persoane delegate de aceași Agenție de Prestații Sociale. Și anunțul pentru desfășurarea examenului trebuie anuntat la Agenție. După desfășurarea examenului, cu Procesele verbale completate și anexele în care sunt trecute notele obținute de către absolvenți, se merge la Agenția de Prestații Sociale și, în baza unei cereri, se eliberează certificatele de absolvire sau calificare, funcție de tipul cursului autorizat. Acestea se completează, se semnează de către reprezentantul furnizorului de formare, secretarul acestuia și președintele comisiei de examinare. Astfel completate și semnate se duc la Agenție, se verifică de către un reprezentant al biroului de formare și se aplică timbrul sec. Un borderou, în care sunt trecuți toți absolvenții, rămâne la Agenție, iar un exemplar rămâne la furnizorul de formare. Din acest moment fiecare absolvent își poate ridică certificatul de absolvire sau calificare, pe baza de semnătură. Cotorul certificatului rămâne la furnizorul de formare. Certificatul de absolvire sau calificare este valabil nu doar în România, ci și în orice țară U.E, după traducere și apostilare.
Furnizorii de formare profesională pot fi monitorizați pe parcursul celor 4 ani. Cei care nu îndeplinesc condițiile pentru care s-au autorizat pot risca anularea autorizației.

Orice schimbare intervenită în activitatea furnizorului și care implică legătură cu autorizarea sa, va fi adusă la cunoștință comisiei de autorizare de care aparține, în maxim 15 zile după producerea modificării.
Detalii aici

Dacă va doriți consultanță în completarea și aprobarea unui curs autorizat ANC, va invităm să ne contactați!

Cursuri acreditate

Ministerul Educației Naționale acrediteaza programe de formare profesională pentru cadrele didactice și personal de conducere din învățământul preuniversitar.

Cursurile acreditate MEN sunt aprobate, prin Ordin de Ministru, pentru un anumit număr de credite, de fapt un număr de ore transformat în credite, 4 ore = 1 credit. Credite profesionale transferabile, conform diplomelor eliberate de MEN, diferite de cele eliberate de ANC, prin furnizorii de formare. Dosarul se depune doar la MEN, Direcția formare. O grupa poate avea maxim 25 de cursanți, spre deosebire de cursurile autorizate ANC, unde, așa cum precizăm, numărul maxim de cursanți este de 28.

Pentru a putea acredita aceste cursuri, furnizorul de formare poate fi: ”instituţie/unitate de învăţământ, organizaţie nonguvernamentală sau o persoană juridică, publică sau privată, care, potrivit statutului, are că obiect principal de activitate formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, conf. art. 2, alin. (1) din OMECTS nr. 5564/2011” care are activitate formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, dar și a personalului de conducere, îndrumare și control (inspectori școlari general, inspectori școlari general adjunct, inspectori școlari, directori ai Casei Corpului Didactic, directori unități de învățământ, directori palate și cluburi ale elevilor). Personalul didactic este reprezentat de: profesori, învățători, institutori – pentru învățământul primar și educatoare, institutori – pentru învățământul preșcolar și maistru-instructor.

 

Așa cum toate cadrele didactice și personalul de conducere știu, acestea sunt obligate să participe la astfel de cursuri și să acumuleze la fiecare interval de 5 ani, calculat din momentul promovării examenului de definitivat, minim 90 credite profesionale transferabile (CPT). Spre deosebire de certificatele de absolvire sau calificare eliberate de ANC, MEN și MMJS, care sunt valabile pe durata întregii vieți a absolventului și sunt recunoscute în orice țară a U.E, diplomele eliberate de MEN sunt valabile pe durata a 5 ani, iar cadrele didactice sunt obligate să țină cont de numărul creditelor profesionale transferabile de care au nevoie în activitatea lor profesională.

Metodologia de acreditatre poate fi accesată aici

Toate cursurile autorizate ANC, ca și cursurile acreditate MEN sunt cursuri care se desfasora numai față in față, nu sunt cursuri on-line. Sălile în care se desfășoară trebuie să corespundă unui anumit standard, să fie dotate cu mobilier (mese, scaune), în care cursanții, dar și trainerii, să se simtă confortabil, cu tabla/flipchart, cu video – proiector, laptop, materiale auxiliare. Cursanții primesc suport de curs, suport de curs care le rămâne și la finalizarea cursului.

Diplomele eliberate pentru aceste cursuri acreditate MEN se numesc „Atestat de formare continua a personalului didactic

Înainte de orice tip de curs autorizat sau de curs acreditat va invităm să va acoperiți nevoia de a fi mai bine pregătiți, de a adauga valoare la formarea pe care o aveți, sau de care aveți nevoie pentru a porni la drum în cariera voastră! Diplomele contează mult, dar competențele și abilitățile dobândite prin formare și oferite celor pentru care ne orientăm contează și mai mult. Așa cum cadrele didactice și personalul de conducere din învățământul preuniversitar sunt obligate să participle la programe de formare continuă, din care să acumuleze un anumit număr de credite, legislația din țară noastră, respectiv Codul Muncii, precizează că orice instituție de stat sau privată, trebuie să ofere formare profesională propriilor angajați, funcție de numărul de angajați: cel puțin o dată la 2 ani, pentru cei care au peste 21 angajați și cel puțin o dată la 3 ani, pentru cei care au sub 21 de angajați. Plata cheltuielilor cu participarea la aceste cursuri trebuie să fie suportată de către angajatori. Din păcate, este o obligație, dar, neîndeplinirea ei nu are și măsuri coercitive pentru angajatorul care nu o respectă. Astfel că, puțini angajatori cunosc legea, dar și mai puțini o aplică. Un angajator poate recruta și selecta salariați care corespund cerințelor profesionale ale postului vizat, dar și pe aceștia are nevoie să și-i perfecționeze sau să îi motiveze, în plus. Sau, își dorește să îi trimită la cursuri pentru reconversie, deoarece piață muncii e în continuă schimbare. Sau, își dorește să îi devolte echipa și să își promoveze propria oameni și sa nu recruteze din exterior. Deci, de formare profesională are nevoie orice angajator. Important e ca fiecare să înțeleagă aceste nevoi și să le aplice. Orice angajator își dorește, însă, să aibă angajați cu abilități și competențe specifice, cu atitudine și motivați. Toate acestea nu se obțin doar având o fișa a postului, ci prin educație, prin formare profesională și personală. Despre atitudine și motivare vom detalia într-un material viitor.

Formarea profesională oferită de către angajatori se poate realiza prin cursuri interne, furnizate de traineri interni sau prin căutarea și contractarea unor furnizori externi, specializați pe cursurile de care angajatorul are nevoie. Ar fi de preferat să fie alese funcție de valoarea oferită de companii, prin trainerii pe care îi are, prin suportul de curs oferit, prin organizarea pe care o oferă. A alege cel mai mic preț, nu e cea mai bună soluție.

Detalii aici

Va invităm să participați la orice curs se potrivește carierei voastre, fără ca cineva să fie obligat să vă oblige în a vă dezvolta profesional sau personal. Educația nu e o obligație, e o necesitate, iar fiecare ar trebui să își crească propria valoare și numărul diplomelor doar sa le certifice cunostintele si valoarea.

De foarte multe ori se fac comparații între trainer și cadrele didactice. Toti furnizeaza o tema. De cele mai multe ori diferențele sunt datorită abordării diferite a celor pe care și unii și alții îi au în față. Important e și să cunoști tema furnizată, dar și să știi cum să atragi elevii/cursanții către tine. Dar, aceast subiect îl vom aborda într-un material următor.

Echipa din București și colegii noștri din țară va așteaptă să participați la oricare din cursul autorizat sau acreditat de care aveți nevoie sau pentru a va autoriza sau acredita cursul dorit!

Valoare

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module.

P

Parteneriat

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module.

Calitate

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module.

+

Respect

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module.

NE PASĂ DE

Succesul Tău

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Abonare la Newsletter

Calitatea noastră, performanța voastră!

TEL: 0755 159 959
Bdul General Vasile Milea, nr 2i, Corp 3, birou 1

Structural Eurotraining
Calitatea noastră, performanța voastră!

Orar: LUNI-VINERI
9AM - 5PM